FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक दस्तावेज
विगु गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० PDF icon विगु गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
विगु गाउँपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८० PDF icon विगु गाउँपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८०.pdf
विगु गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ PDF icon विगु गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, 20७९.pdf
विगु गाउँपालिका श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७९ PDF icon विगु गाउँपालिका श्रम डेस्क संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
विगु गाउँपालिका सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon विगु गाउँपालिका सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
विगु गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon विगु गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विगु गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ PDF icon विगु गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९.pdf
विगु गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ PDF icon विगु गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०७९.pdf
विगु गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ PDF icon विगु गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९.pdf
विगु गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७९ PDF icon विगु गाउँपालिकाको वातावरणीय अध्ययन तथा प्रम्भिक वातावरणीय कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages