FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (BRM/NCB/G-BIS/DOLAKHA/12/2078/79)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (BRM/SQ/G-MINITILLER/DOLAKHA/11/2078/79)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना। (BRM/SQ/G-POLES/DOLAKHA/10/2078/79)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।