FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विगु गाउँपालिका यान्त्रिक उपकरण संचालन सम्बधी, २०७४ ७४/७५ 13 Aug 2018 - 6:48am PDF icon विगु गाउँपालिका यान्त्रिक उपकरण संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 13 Aug 2018 - 6:44am PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परिक्षा संचालन कार्यविधि/निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 13 Aug 2018 - 6:41am PDF icon आधारभूत तह (कक्षा ८ ) उत्तीर्ण परीक्षा संचालन कार्यविधि , २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 25 Jul 2018 - 12:27pm PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
बिगु गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 16 Jul 2018 - 5:15pm PDF icon बिगु गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४.pdf
बिगु गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 16 Jul 2018 - 5:12pm PDF icon बिगु गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
बिगु गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली , २०७४ ७४/७५ 16 Jul 2018 - 5:00pm PDF icon बिगु गाउँपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
बिगु गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली , २०७४ ७४/७५ 16 Jul 2018 - 4:56pm PDF icon बिगु गाउँपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf

Pages