FAQs Complain Problems

समाचार

७४/७५

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२२ अाैं ) बैठककाे निर्णयहरू!!!

प्रस्तावहरू ः

१. अा.व. २०७५/७६ काे नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

२. विगु गाउँपालिका अार्थिक विधेयक २०७५ सम्बन्धमा ।

३. विगु गाउँपालिका विनियाेजन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा ।

 

निर्यणहरू ः

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२१ अाैं ) बैठककाे निर्णयहरू!!!

प्रस्तावहरू ः

१. तेस्राे गाउँसभा संचालन सम्बन्धमा ।

२. राजश्व परामर्श समिति गठन सम्बन्धमा ।

३. स्राेत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण समिति सम्बन्धमाख।

४. वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन सम्बन्धमा ।